Хаваjи: Црвена узбуна, вулкан, лава, пепео, земљотрес

На хаваjском Великом острву проглашена jе црвена узбуна за авиосабраћаj због огромног облака пепела из вулкана Kилауеа након што се лава покренула и узроковала низ земљотреса од коjих jе наjjачи 4,4 степени Рихтера, а из самог вулкана jе почело да излеће камење веће од пола метра.

17 мај 2018 10:35

ПAХOA - На хаваjском Великом острву проглашена jе црвена узбуна за авиосабраћаj због огромног облака пепела из вулкана Kилауеа након што се лава покренула и узроковала низ земљотреса од коjих jе наjjачи 4,4 степени Рихтера, а из самог вулкана jе почело да излеће камење веће од пола метра.
Потреси су оштетили путеве и зграде на Великом острву. Снажно камење пречника 60 центиметара пронађено jе на паркингу на око пар стотина метара од кратера вулкана.
AП Пхото/Цалеб Jонес

Kомплетан садржаj вести доступан jе корисницима Танјугових сервиса

Нa хaвajскoм Вeликoм oстрву прoглaшeнa je црвeнa узбунa зa aвиoсaбрaћaj збoг oгрoмнoг oблaкa пeпeлa из вулкaнa Килaуea нaкoн штo сe лaвa пoкрeнулa и узрoкoвaлa низ зeмљoтрeсa oд кojих je нajjaчи 4,4 стeпeни Рихтeрa, a из сaмoг вулкaнa je пoчeлo дa излeћe кaмeњe вeћe oд пoлa мeтрa.Пoтрeси су oштeтили путeвe и згрaдe нa Вeликoм oстрву. Снaжнo кaмeњe прeчникa 60 цeнтимeтaрa прoнaђeнo je нa пaркингу нa oкo пaр стoтинa мeтaрa oд крaтeрa вулкaнa. (У.С. Гeoлoгицaл Сурвey/ХВO виa AП)

врх стране