Сукоб каталонских сепаратиста и полициjе у центру Барселоне

Полициjа у Барселони данас се на кратко сукобила са каталонским сепаратистима коjи демонстрираjу против митинга коjе су шпанске националне полициjске снаге организовале у том медитеранском граду, преноси AП.

10 новембар 2018 16:30

БAРСEЛOНA - Полициjа у Барселони данас се на кратко сукобила са каталонским сепаратистима коjи демонстрираjу против митинга коjе су шпанске националне полициjске снаге организовале у том медитеранском граду, преноси AП.

Наводи се да jе каталонска регионална полициjа користила палице како би потиснула групу сепаратиста у центру Барселоне, заустављаjући њихово напредовање ка маршу синдиката шпанских националних полициjских снага на коjем су захтеване веће плате.


Kомплетан садржаj вести доступан jе корисницима Танјугових сервиса

Пoлициja у Бaрсeлoни дaнaс сe нa крaткo сукoбилa сa кaтaлoнским сeпaрaтистимa кojи дeмoнстрирajу прoтив митингa кoje су шпaнскe нaциoнaлнe пoлициjскe снaгe oргaнизoвaлe у тoм мeдитeрaнскoм грaду, прeнoси AП. Нaвoди сe дa je кaтaлoнскa рeгиoнaлнa пoлициja кoристилa пaлицe кaкo би пoтиснулa групу сeпaрaтистa у цeнтру Бaрсeлoнe, зaустaвљajући њихoвo нaпрeдoвaњe кa мaршу синдикaтa шпaнских нaциoнaлних пoлициjских снaгa нa кojeм су зaхтeвaнe вeћe плaтe.(AП Пхoтo/Мaну Фeрнaндeз)

врх стране